Matthieu 13 Les paraboles du Royaume

Article en cours d’écriture, des commentaires seront ajoutés 

Articles associés

Le royaume des cieux


Matthieu 13, 1-53: Jésus parle du royaume des cieux en donnant sept paraboles qui comparent le royaume des cieux à des réalités terrestres

Matthieu 13, 1-9 : Le semeur et les graines tombées dans différents types de terrain.

1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·
1 En ce jour-là, Jésus, étant parti de la maison, s’asseyait près de la mer:

2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.
2 De nombreuses foules s’étaient rassemblées près de lui, de sorte qu’étant monté sur une barque, il s’assit et toute la foule était restée sur le rivage.

3 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.
3 Et il leur parla beaucoup en paraboles, disant: “Voici que le semeur sortit pour semer.

4 καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτά.
4 Et dans son action de semer, certaines [graines] tombèrent le long du chemin et lorsqu’arrivèrent les oiseaux, ils les mangèrent.

5 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς,
5 d’autres tombèrent sur le sol pierreux où il n’avaient pas beaucoup de terre et immédiatement il poussèrent parce que la terre n’avait pas de profondeur,

6 ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.
6 le soleil s’étant levé elles ont été brûlées et puisqu’elles n’avaient pas de racine elle se sont desséchées.

7 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.
7 D’autres sont tombées sur les ronces et les ronces ont poussé et les ont étouffées.

8 ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα.
8 D’autre sont tombées sur de la bonne terre et elles ont donné du fruit, l’une cent, l’une soixante, l’une trente.

9 ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.
9 celui qui a des oreilles qu’il entende.

(suite) Matthieu 13, 10-23: Jésus explique la parabole du semeur

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
10 Les disciples s’étant approchés, ils lui dirent: “Pourquoi tu leur parles en paraboles?”

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
11 Lui, en répondant, il dit: “À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, à ceux-là il n’est pas donné.

12 ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
12 En effet, celui qui a, il lui sera donné et il lui en restera en plus; celui qui n’a pas, aussi ce qu’il a lui sera enlevé.

13 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
13 C’est à cause de ceci que je leur parle en paraboles, parce que tout en voyant, ils ne voient pas et en entendant, ils n’entendent pas, ni ne ne comprennent

14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε.
14 et pour eux s’accomplit la prophétie d’Isaïe qui dit: ” Entendre, vous entendrez et non, que vous ne compreniez pas et en regardant vous regarderez et non, que vous ne voyez pas.

15 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
15 En effet, le coeur de ce peuple est devenu épais et ils ont entendu lourdement avec les oreilles et ils ont fermé leurs yeux: pour qu’ils ne voient pas avec les yeux et n’entendent pas avec les oreilles et qu’ils ne comprennent avec le coeur et qu’ils ne se convertissent et je les soignerai (ἰάσομαι aussi guérirai).

16 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν.
16 Vous, par contre, heureux vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce qu’elles entendent.

17 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.
17 Amen [Qu’il en soit ainsi], je vous dit: “Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l’ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ils ne l’ont pas entendu.

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείραντος.
18 Vous, donc, écoutez la parabole de celui qui a semé.

19 Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.
19 Tous ceux qui entendent la parole du royaume et ne [la] comprennent pas, arrive le mauvais et arrache ce qui a été semé dans leur cœur; ceci [est ce qui] a été semée le long du chemin.

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν·
20  Ce qui a été semé sur un sol pierreux c’est celui qui écoute la parole et immédiatement, avec joie, il la reçoit:

21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται.
21 mais il n’a pas de racine en lui et il dure seulement un moment, une fois arrivée l’oppression ou la persécution à cause de la parole, immédiatement il vient à tomber.

22 ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
22 Ce qui a été semé sur les ronces, c’est celui qui écoute la parole et les occupations du siècle et la tromperie de la richesse étouffent la parole et devient incapable de porter du fruit.

23 ὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατὸν ὃ δὲ ἑξήκοντα ὃ δὲ τριάκοντα.
23 Ce qui a été semé sur la bonne terre, c’est celui qui écoute la parole et comprend, lui, il porte du fruit, qui produit cent, qui soixante, qui tente.

(suite) Matthieu 13, 24-30: La parabole de l’ivraie semée au milieu du blé

24 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ.
24 Il leur proposa encore une parabole, en disant: “Le royaume des cieux est comparable à un homme qui sème une bonne semence dans son champs.

25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.
25 Pendant que les hommes dormaient, arriva son ennemi et répandit de l’ivraie au milieu du blé et partit.

26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.
26 Lorsque l’herbe poussa et produit du fruit, alors apparut aussi l’ivraie.

27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;
27 S’approchant du maître de maison, les serviteurs lui dirent: “Seigneur, n’as-tu pas semé du bon grain dans le champs? Comment, donc, y a-t-il de l’ivraie?

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς Ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;
28 Alors, il leur dit: “Un homme ennemi a fait ceci.” Les serviteurs lui disent: “Veux-tu, donc, que nous allions la cueillir?”

29 ὁ δέ φησιν Οὔ, μή ποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·
29 Il dit alors: “Non, sinon en cueillant l’ivraie, vous déracineriez en même temps le blé:

30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα ἕως τοῦ θερισμοῦ· καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
30 Laissez pousser les deux jusqu’à la moisson et au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs: “Réunissez d’abord l’ivraie et liez-la en faisceaux pour qu’elle soit brûlée, mais le blé, acheminez-le vers mon grenier. »

(suite) Matthieu 13, 31-32: La parabole de la graine de moutarde

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
31 Il leur proposa encore une parabole, en disant: “Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, qu’un homme ayant pris, il sema dans son champs.

32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῖν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
32 c’est la plus petite [graine] de toutes les semences, mais lorsqu’elle a grandi, elle est plus grande que les plantes et devient un arbre, de telle façon que les oiseaux du ciel viennent et s’établissent dans ses branches. »

(suite) Matthieu 13, 33: La parabole du levain dans la farine

33 Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
33 Il leur raconta une autre parabole: « Le royaume des cieux est comparable à du levain, qu’une femme ayant pris, elle a enfui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que le tout ait levé. »

(suite) Matthieu 13, 34-43: Jésus explique la parabole de l’ivraie semée au milieu du blé

34 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς·
34 Tout cela Jésus raconta aux foules en paraboles et il ne leur raconta rien sans une parabole,

35 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
35 de façon que soit accompli ce qui a été annoncé par le prophète qui dit: « J’ouvrirai ma bouche en paraboles, je proclamerai ce qui a été caché depuis la fondation du monde.

36 Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.
36 Alors, laissant les foules, il arriva à la maison. Et les disciples, s’approchèrent de lui, en disant: « Éclaircis pour nous la parabole de l’ivraie du champs. »

37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου·
37 Alors, en répondant, il dit: « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l’homme;

38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ,
38 le champs est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les fils du mauvais,

39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος· ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν.
39 l’ennemi qui l’a semée est le diable, la moisson est aboutissement des âges, les moissonneurs sont les anges.

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ κατακαίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος.
40 De la même façon, donc, qu’on réunit l’ivraie et qu’elle est jetée au feu, ainsi il sera dans l’aboutissement des âges.

41 ἀποστελεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν,
41 Le Fils de l’homme enverra ses anges et ils réuniront hors de son royaume toute occasion de chute et ceux qui agissent sans loi,

42 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
42 et ils les jèteront dans une fournaise de feu, là sera lamentation et grincement de dents.

43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.
43 Alors le justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles qu’il entende.

(suite) Matthieu 13, 44: Le royaume des cieux est comparable à un trésor enfui dans un champ

44 Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον.
44 Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui a été enfui dans le champs, l’homme qui le trouva le recouvrit et par sa joie il part vendre tout ce qu’il a et il achète ce champs-là.

(suite) Matthieu 13, 45-46: Le royaume des cieux est comparable à un marchand qui trouve un perle très précieuse

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας·
45 A nouveau le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherche de belles perles:

46 εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.
46 ayant trouvé une perle très précieuse, étant parti, il a vendu tout ce qu’il avait et il l’acheta.

(suite) Matthieu 13, 47-53: Le royaume des cieux est comparable à un filet 

47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ·
47 A nouveau le royaume des cieux est comparable à  un filet qui est jeté à la mer et qui rassemble de tout genre:

48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.
48 lorsqu’il fut rempli, ceux qui l’ont ramené sur le rivage et l’ont étendu, ils réunirent les bons dans un récipient et les pourris ils les jetèrent dehors.

49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος· ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων,
49 Ainsi il sera dans l’aboutissement de l’âge: les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes,

50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
50 et les jèteront dans la fournaise de feu, là sera lamentation et grincement de dents.

51 Συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ Ναί.
51 Avez-vous compris tout cela? Eux, lui disant: « Oui. »

52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.
52 Alors, il leur dit: « C’est pour cela que tout scribe qui a été instruit au royaume des cieux est comparable à un homme, maître de maison, qui extrait de son trésor de nouvelles et de vieilles choses.

53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν.
53 Et il arriva que lorsque Jésus arriva au bout des paraboles, il s’éloigna de là.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Le Royaume des cieux – Bible
  2. Jean 6, 1-15 La multiplication des pains – Bible
  3. Apocalypse: le dévoilement de la vie de l’esprit – Bible

Comments are closed.