Luc 15, 11-32 Le fils prodigue

Luc 15, 11-32

11 Εἴπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἴχεν δύο υἱούς·
11 Il dit alors: « Un homme avait deux fils:

12 καὶ εἴπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
12 le plus jeune dit au père: « Père, donne-moi la part qui me revient. Et il partagea [le revenu] de sa vie entre eux.

Ousia et bion l’essence, la vie divine

13 Καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως.
13 Et après pas beaucoup de jours, rassemblant tout, le fils plus jeune quitta la maison pour un pays lointain et là-bas dilapida son bien, vivant sans réserve.

14 Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
14 Celui-ci ayant tout dépensé, survint une forte famine dans ce pays-là et il commença à manquer.

15 Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης· καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους.
15 Et, s’étant mis en marche, il s’engagea avec un des citoyens de cette région: celui-ci l’envoya dans ses champs nourrir les porcs.

16 Καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι· καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
16 Et il désirait remplir son ventre avec les caroubes que mangeaient les porcs et personne ne lui donnait.

17 Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἴπεν, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι·
17 Alors, entrant en lui-même, il dit: « Combien de serviteurs (μίσθιοι) de mon père ont abondance de pains et moi, ici, je me détruis par la faim.

18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου·
18 S’étant levé: « Je me mettrai en marche vers mon père: Père, j’ai commis une faute envers le ciel et vis-à-vis de toi:

19 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
19 je ne suis aucunement digne d’être appelé ton fils: traite-moi comme l’un de tes serviteurs (τῶν μισθίων). »

20 Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἴδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
20 S’étant levé, il partit vers son père. Étant loin, son père le vit et fut saisi aux entrailles, il courut et lui tomba au cou et l’embrassait.

21 Εἴπεν δὲ αὐτῷ ὁ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
21 Le fils, alors, lui dit: « Père, j’ai commis une faute envers le ciel et vis-à-vis de toi et je ne suis aucunement digne d’être appelé ton fils. »

22 Εἴπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας·
22 Alors, le père dit à ses serviteurs (πρὸς τοὺς δούλους): «Apportez, un vêtement, le premier et habillez-le, donnez-lui un anneau pour sa main et des chaussures pour les pieds.

23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν·
23 Ayant pris le vaux engraissé, tuez-le et en mangeant réjouissons-nous:

24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν· καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
24 puisque mon fils était mort et il est revenu à la vie: il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se rejouir.

25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν.
25 Le fils aîné était dans le champ et, en revenant, il s’approcha de la maison et il entendit la musique et les danses.

26 Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.
26 Et ayant appelé à lui un des serviteurs (παῖς), il s’informait sur ce que pouvait être cela.

27 Ὁ δὲ εἴπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει· καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.
27 Celui-ci, alors, lui dit: «Ton frère est arrivé et ton père a tue le veau engraissé, parce que il l’a reçu en bonne santé.»

28 Ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν· ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.
28 Alors, il se fâcha et ne voulait par entrer: son père, donc, étant sorti le suppliait.

29 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἴπεν τῷ πατρί, Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ.
29 Celui-ci, en répliquant, dit au père: «Regarde, combien d’années je suis à ton service (δουλεύω) et jamais je n’ai transgressé un de tes commandements, et à moi jamais tu n’as donné un chevreau pour fêter avec mes amis.

30 Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν.
30  Mais, lorsque ton fils, celui qui à dévoré [le revenu] de ta vie (βίον) avec des prostituées, est arrivé, tu as tué pour lui le veau engraissé.»

31 Ὁ δὲ εἴπεν αὐτῷ, Tέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἴ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν.
31 Celui-ci lui dit: «Fils (τέκνον), toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est tien.

32 Εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει· ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν· καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη.
31 Il fallait fêter et se réjouir car ton frère, celui qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et a été retrouvé.»

Cet article est lié aux thèmes et articles suivants:

Le par-don

Nous sommes les enfants de dieu, non pas ses serviteurs

Luc 17, 7-10 Nous sommes des serviteurs inutiles

Luc 19, 11-27 Les dix esclaves et les dix mines

Jean 15, 7-16 Je ne vous appelle pas esclaves, je vous appelle amis

5 Trackbacks / Pingbacks

  1. La relation filiale – Bible
  2. Genèse 4, 1-15 Caïn et Abel – Bible
  3. Le par-don – Bible
  4. Nous sommes les enfants de Dieu, non pas ses serviteurs – Bible
  5. La colère de Dieu – Apocalypse 14 – Bible

Comments are closed.