Jean 4, 1-42 La source d’eau vive

Isaïe 55, 1

הֹ֤וי כָּל־צָמֵא֙ לְכ֣וּ לַמַּ֔יִם וַאֲשֶׁ֥ר אֵֽין־לֹ֖ו כָּ֑סֶף לְכ֤וּ שִׁבְרוּ֙ וֶֽאֱכֹ֔לוּ וּלְכ֣וּ שִׁבְר֗וּ בְּלֹוא־כֶ֛סֶף וּבְלֹ֥וא מְחִ֖יר יַ֥יִן וְחָלָֽב׃
Eh, tous les assoiffés, venez vers l’eau, ceux qui n’ont pas d’argent venez, achetez, mangez et venez acheter du vin et du lait sans argent et sans prix

Jean 7, 37-39

37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν, λέγων, Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
37 Dans le dernier jour, le grand jour, de la fête, Jésus s’était levé et cria en disant: “Si quelqu’un avait soif qu’il vienne auprès de moi et qu’il boive.

38 Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἴπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.
38 Celui qui croit en moi, comme a dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vivante couleront de son sein.

39 Tοῦτο δὲ εἴπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.
39 Il dit ceci au sujet de l’esprit qu’allaient recevoir les croyants en lui: en effet, l’esprit saint n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.

Jean 4, 1-42 Jésus et la Samaritaine

1 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης―
1 Lorsque, donc, le Seigneur (Jésus) sut que les Pharisiens avaient entendu que Jésus faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean –

2 καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ’ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ―
2 en vérité, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples –

3 ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
3 il quitta la Judée et parti pour la Galilée.

4 Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.
4 Il lui fallait, alors, traverser la Samarie.

5 Ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·
5 Il arrive, donc, à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la parcelle de terre que Jacob avait donné à Joseph, son fils:

6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. Ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη.
6 il y avait là la source de Jacob. Donc, Jésus, s’étant fatigué à cause du voyage, s’était assis auprès de la source. L’heure était environ la sixième.

La sixième heure était comptée à partir du lever de soleil, il s’agit donc des environs de midi. Cela est souligné, non seulement à cause de la chaleur de midi, mais aussi parce que c’est à la même sixième heure que Jésus va être crucifié. Et ce qu’il annonce maintenant à la Samaritaine va s’accomplir sur La Croix: de mon côté jailliront des fleuves d’eau vive (Jean 7, 38), je vais vous donner une eau dont vous n’aurez plus soif (Jean 4, 14), venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent (Isaïe 55,1). Tous ces mots de Jésus annoncent l’eau qui va couler de son côté transpercé sur la  croix, signe de l’amour de dieu pour l’humanité, lui qui va jusqu’à donner sa propre vie, pour que les hommes puissent accueillir le don de son amour, son par-don, ce don éternel renouvelé.

7 Ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ· λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Δός μοι πιεῖν.
7 Arrive une femme originaire de Samarie pour puiser de l’eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. »

8 Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.
8 En effet, ses disciples étaient partis pour la ville, afin d’acheter de la nourriture.

9 Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος;― Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.
9 La femme samaritaine lui dit donc: « Comment toi qui es juif demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? – en effet, les Juif n’interagissent pas avec les Samaritains –

10 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτῇ, Εἰ ᾒδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾒτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν.
10 Jésus répliqua et lui dit: « Si tu avais connu le don de dieu et qui est celui qui te dit: « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t’aurait donné une eau vivante. »

11 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;
11 La femme lui dit: « Seigneur, tu n’as même pas un seau et le puit est profond: d’où, donc, tiens-tu l’eau vivante? »

12 Μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;
12 Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous donna le puit et en but lui-même et ses fils et ses troupeaux? »

13 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτῇ, Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν·
13 Jésus répliqua et lui dit: « Tous ceux qui boivent de cette eau auront soif à nouveau;

14 ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα· ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον.
14 mais, que quelqu’un boive de l’eau que moi je lui donnerai et il n’aura plus soif pour l’éternité et de plus l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie jaillissante pour la vie éternelle.

15 Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.
15 La femme lui dit: « Seigneur, donne-moi cette eau, afin de ne plus être assoiffée et que je ne vienne plus puiser ici.

16Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σοῦ, καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
16 Jésus lui dit: « Pars, appelle ton mari et viens ici. »

17 Ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἴπεν, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Καλῶς εἴπας ὅτι Ἄνδρα οὐκ ἔχω·
17 La femme répliqua et dit: « Je n’ai pas de mari. » Jésus lui dit: « Tu as bien dit: Je n’ai pas de mari:

18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.
18 en effet, tu as eu cinq maris et maintenant celui que tu as n’est pas ton mari: ceci tu as dit vrai.

19 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἴ σύ.
19 La femme lui dit: “Seigneur, je vois que tu es un prophète.

20 Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν.
20 Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.

21 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Γύναι, πίστευσόν μοι, ὅτι ἔρχεται ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.
21 Jésus lui dit: “Femme, crois-moi: l’heure vient où ni en cette montage-ci ni à Jérusalem vous adorerez le père.

22 Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε· ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.
22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut est à partir des Juifs.

23 Ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν.
23 Mais l’heure vient et elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le père dans l’esprit et la vérité: en effet, le père cherche ceux qui l’adorent ainsi.

24 Πνεῦμα ὁ θεός· καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
24 Dieu est esprit et ceux qui l’adorent doivent l’adorer dans l’esprit et la vérité.

25 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή, Οἴδα ὅτι Μεσίας ἔρχεται― ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα.
25 La femme lui dit: « Je sais que le Messie vient – celui qui est appelé Christ – et lorsque il sera venu, il nous enseignera tout.

26 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι.
26 Jésus lui dit: « Moi, je suis, celui qui te parle. »

Il faut noter dans la réponse de Jésus qu’il ne dit pas: « Moi, je le suis », mais: « Moi, je suis ». On peut supposer que non seulement il affirme être le Messie, mais aussi qu’il affirme être dieu. En effet, dieu qui a parlé à Moïse, la parole de dieu, a dit (Exode 3, 14): « Moi, je suis celui que je suis. » Et aussi ailleurs dans l’Evangile, Jésus affirme: « Moi, je suis. » (Jean 8, 58) Le Messie n’est pas seulement un prophète, mais la parole même de dieu qui s’est faite chair, comme l’affirme clairement ce même évangile de Jean en son début (Jean 1, 14). Le mot Messie signifie en hébreu: « celui qui est oint» et se traduit en grec par Christos du verbe khríō (χρίω) oindre. L’image de l’huile qui est un matériau subtil qui pénètre dans la peau et même dans la pierre nous dit que Messie est celui qui qui est rempli de l’esprit de dieu, mais non comme l’est un prophète. Plutôt comme un fils qui partage la nature du père, qui en est l’image. Ainsi, le Messie est annoncé par le prophète Isaïe 42, 1 et les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous le rappellent lorsqu’ils rapportent les paroles de dieu entendues dans la nuée par les apôtres sur le mont Thabor (Matthieu 17, 5; Marc 9, ; Luc 9, 35): « Celui-ci est mon fils, l’aimé dans lequel je suis satisfait. » Le Messie manifeste aux hommes la plénitude de l’amour de dieu qui habite en lui.

27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἴπεν, Tί ζητεῖς; ἤ, Tί λαλεῖς μετ’ αὐτῆς;
27 Et sur cela arrivèrent ses disciples et s’étonnèrent parce qu’il parlait avec une femme: cependant, aucun dit: « Qu’est-ce que tu cherches ? » ou bien: « Pourquoi parles-tu avec elle ? »

28 Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις,
28 La femme, alors, abandonna sa cruche et parti vers la ville et dit aux hommes:

29 Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ὃς εἴπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός;
29 « Venez, voyez un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait: à moins que celui-ci ne soit pas le Christ? »

30 Ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.
30 Ils sortirent de la ville et allaient vers lui.

31 Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταί, λέγοντες, Ῥαββί, φάγε.
31 Entre temps les disciples lui demandaient: « Rabbi [maître], mange. »

32 Ὁ δὲ εἴπεν αὐτοῖς, Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.
32 Alors, il leur dit: « Moi, j’ai un aliment que vous, vous ne connaissez pas.

33 Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;
33 Alors les disciples se disaient l’un l’autre: « À moins que quelqu’un ne lui ait apporté à manger? »

34 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον.
34 Jésus leur dit: « Mon alimentation c’est que je fasse la volonté de celui qui m’a envoyé et que j’accomplisse son œuvre.

35 Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν, καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδού, λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη.
35 Vous ne dites pas: « Il y a encore quatre mois et vient la moisson? » Voici que je vous dis: « Levez vos yeux et contemplez les champs: ils sont déjà blancs pour la moisson.

36 Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον· ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων.
36 Et le moissonneur reçoit une récompense et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur se réjouisse ensemble avec le moissonneur.

37 Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι Ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.
37 En effet, en cela est vrai la parole: « Un est le semeur et autre le moissonneur. «

38 Ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε.
38 Moi, je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a pas couté d’effort: à d’autres cela a coûté un effort et vous, vous entrés dans leur effort.

39 Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἴπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.
39 En provenance de cette ville beaucoup de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui témoignait: ” Il m’a dit tout ce que j’ai fait.”

40 Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.
40 Donc, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, il lui demandaient de rester auprès d’eux: et il resta là-bas deux jours.

41 Καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ,
41 Et beaucoup plus crurent à cause de sa parole à lui,

42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ χριστός.
42 et ils disaient à la femme: “Nous ne croyons plus à cause de ce que ton récit: en effet, nous l’avons entendu et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde, le Christ.

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. La relation filiale, la gratuité du don de Dieu – Bible
  2. La gratuité de l’amour – Bible
  3. Le Royaume des cieux – Bible

Comments are closed.