Luc 19, 11-27 Les dix esclaves et les dix mines

Luc 19, 11-27: Les dix esclaves et les dix mines

11 Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἴπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἴναι Ἱερουσαλήμ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
11 Ceux-ci écoutant ces choses, il parla en ajoutant une parabole, puisqu’il était près de Jérusalem et qu’ils estimaient que le royaume de dieu était sur le point de se manifester à l’instant.

12 Εἴπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.
12 Il dit, donc: « Un homme de bonne naissance parti pour un pays lointain, pour prendre pour lui-même la royauté et revenir ensuite.

13 Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἴπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε ἕως ἔρχομαι.
13 Ayant appelé dix de ses esclaves, il leur donna dix mines et leur dit: «Occupez-vous en jusqu’à ce que je vienne. »

La mine est une unité monétaire ou de poids et le verbe pragmatéuomai qui signifie s’occuper des affaires est aussi lié à la sphère commerciale.

14 Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.
14 Mais les citoyens le détestaient et envoyèrent une ambassade derrière lui, disant: « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. »

Jésus parle ici de lui-même. Aux gens qui attendent de lui qu’il restaure la royauté terrestre d’Israël, il annonce qu’ils se trompent. Les citoyens de Jérusalem n’accepteront pas sa royauté, il sera couronné d’épines. Cependant, il sera néanmoins victorieux et roi par sa miséricorde et sa résurrection et il reviendra dans son royaume, le royaume des cieux, pour juger les vivants et les morts.

15 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἴπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς ἔδωκεν τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο.
15 Et il advint à sa rentrée, prenant la royauté qu’il dit que soient appelés les esclaves auquels il avait donné l’argent, afin de connaître ce que chacun avait réalisé.

16 Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο δέκα μνᾶς.
16 Alors, se présenta le premier, en disant: « Seigneur, ta mine a produit dix mines.

17 Καὶ εἴπεν αὐτῷ, Εὖ, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
17 Et il lui dit: « Bien, bon esclave: puisque tu as été fidèle en très peu, sois ayant autorité sur dix villes. »

18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
18 Et vint le deuxième, disant: « Seigneur, ta mine a fait cinq mines. »

19 Εἴπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων.
19 Alors, il dit à celui-ci: « Et toi deviens [ayant autorité] sur cinq villes. »

20Καὶ ἕτερος ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἴχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·
20 Et vint un autre, disant: « Seigneur, voici ta mine, que j’avais mis de côté dans un linge:

21 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἴ· αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.
21 j’avais peur de toi, puisque tu es un homme sévère: tu saisis ce que tu n’a pas placé et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. »

22 Λέγει δὲ αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα·
22 Alors, il lui dit: « Je te juge d’après ta propre bouche, mauvais esclave. Tu avais vu [au sens de considéré] que moi je suis un homme sévère, saisissant ce que je n’ai pas placé et moissonnant ce que je n’ai pas semé:

23 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ἐπὶ τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτό;
23 pourquoi n’as-tu pas donné mon argent à une banque et moi étant venu je l’aurais repris avec l’intérêt? »

24 Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἴπεν, Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.
24 Et à ceux qui étaient présents, il dit: « Enlevez-lui la mine et à celui qui a dix mines. »

25 Καὶ εἴπαν αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
25 Et ils lui dirent: “Seigneur, il a dix mines.”

26 Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
26 « Je vous dis qu’à tous ceux qui ont, il sera donné: alors que à celui qui n’a pas, il sera enlevé ce qu’il a.

27 Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν μου.
27 Mais ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, conduisez-les ici et égorgez-les devant moi. »

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. La relation filiale – Bible
  2. Nous sommes les enfants de Dieu, non pas ses serviteurs – Bible

Comments are closed.